Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia : oddalić wniosek J. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2009 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...] wraz z wnioskiem o jej wstrzymanie.

Zaskarżoną decyzją Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po powtórnym rozpatrzeniu sprawy (w zw. z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1279/08) utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...], którą organ odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] nakładającej na J. K. obowiązek wykonania pod nadzorem osoby do tego uprawnionej w budynku garażu samochodowego położonego na dz. nr [...] przy ul. [...] w K. robót budowlanych wyszczególnionych w pkt [...] i w części graficznej orzeczenia technicznego wykonanego przez uprawnionego projektanta, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie w całości lub w części aktu lub czynności o których mowa w § 1 ww. artykułu, jeżeli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczyć należy, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie skarżący ograniczył się jedynie do samego wniosku zawartego w skardze wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Zaznaczyć należy, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Analizując, czy w sprawie występują ustawowe przesłanki uzasadniające zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sąd stwierdza, że nie dopatrzył się ich zaistnienia. Przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat. M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, Komentarz, wyd. Zakamycze 2005, str. 166). Wstrzymanie wykonania dotyczy zatem sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

Skutków takich nie wywołuje zaskarżona decyzja utrzymująca w mocy decyzję, którą organ odmówił stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej na skarżącego obowiązek wykonania wyszczególnionych robót budowlanych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

W niniejszej sprawie mając na względzie charakter i zakres zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że wykonanie jej nie powoduje bezpośrednich skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ww. ustawy. Z tego względu, wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie zasługuje na uwzględnienie.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1