Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 maja 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 947/11 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Gierak - Podsiadły po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 maja 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 947/11 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi M.S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia I. odrzucić zażalenie M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 maja 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 947/11 o odrzuceniu zażalenia, II. zwrócić M.S. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100,00 złotych (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od zażalenia

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenia M.S. na postanowienie z dnia 23 kwietnia 2012 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej M.S.

W dniu 6 czerwca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło, w terminie, zażalenie M.S. na powyższe postanowienie z dnia 22 maja 2012 r..

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 6 czerwca 2012 r. wezwano skarżącego M.S. do uzupełnienie braków formalnych zażalenia poprzez nadesłania brakujących 3 egzemplarzy odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu zakreślonego terminu brak formalny zażalenia nie został uzupełniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie M. S. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.), sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Na podstawie zaś art. 197 § 2 cyt. ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Każde pismo strony powinno czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jak każde pismo strony zażalenie powinno zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 p.p.s.a. Do pisma należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a).

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Przepis art. 178 p.p.s.a wskazuje, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną/zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Dodać należy, iż obowiązek określony w art. 47 § 1 i art. 49 § 1 p.p.s.a polegający na dołączeniu odpisów, obciąża składającego pismo, ze skutkami o których stanowi art. 178 p.p.s.a. w przypadku skargi kasacyjnej (albo zażalenia na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie M.S. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, tj. nadesłania 3 odpisów zażalenia oraz uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to odebrał w dniu 18 czerwca 2012 r., a więc termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął w dniu 25 czerwca 2012 r.

Z akt sprawy wynika, iż M.S. w terminie wskazanym do uzupełnienia braków formalnych zażalenia nie nadesłał żądanych trzech odpisów zażalenia, czyli nie dopełnił czynności nakazanej przez Sąd.

Brak odpisów zażalenia uniemożliwia doręczenie ich pozostałym stronom postępowania sądowego, a w konsekwencji uniemożliwia nadanie zażaleniu prawidłowego biegu (por. postanowienie NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. akt I FZ 471/08, publ. Cbois )

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w postanowieniu. O zwrocie uiszczonego wpisu od zażalenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1