Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. M. o przywrócenie terminu do złożenia skargi ze skargi J. S. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] października 2010 r. (data nadania) J. S. M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję tego organu z dnia [...] marca 2010 r., znak [...] w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych.

Jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi wskazując, iż pozorne uchybienie terminu do wniesienia skargi nie nastąpiło z jego winy, gdyż już

[...] marca 2010 r. złożył skargę do NSA, mając przekonanie, że powyższa skarga dotyczy również dalszego postępowania instancyjnego i może stanowić podstawę uchylenia tego rodzaju decyzji.

Wskazując okoliczności uzasadniające uchybienie terminu do wniesienia skargi podał, iż z uwagi na niewykonanie przez organ wyroku z 2 września 2009 r. wydanego w sprawie sygn. akt II GSK 18/09 w dniu [...] marca 2010 r. złożył do NSA skargę na nierespektowanie przez Ministra Infrastruktury oceny prawnej zawartej w wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 października 2008 r. sygn. akt VIII SA/Wa 275/08 oraz wyroku NSA. Złożona w ustawowym terminie skarga winna w ocenie skarżącego stanowić podstawę uchylenia kolejnej wydanej przez organ decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Stosownie do postanowień art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednym z warunków przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a. sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2).

Z brzmienia cytowanych wyżej przepisów wynika, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć zastosowanie jedynie wtedy, gdy wszystkie określone w nich przesłanki zostaną spełnione łącznie, tj. wniesienie wniosku w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody uniemożliwiającej dochowanie terminu, dopełnienie (wraz z wnioskiem) czynności, dla której był ustanowiony termin oraz brak winy w uchybieniu terminu.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym ( art. 88 p.p.s.a. ). Termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminu.

Z powyższego przepisu wynika, iż jednym z warunków dopuszczalności rozpoznania przez sąd wniosku o przywrócenie terminu, jest złożenie go w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W przedmiotowej sprawie jako przyczynę uchybienia terminu skarżący wskazał, swoje przeświadczenie, że wnosząc w dniu [...] marca 2010 r. skargę o ukaranie organu grzywną za niewykonanie wyroku wniósł także skargę na decyzję tegoż organu z [...] marca 2010 r. Tak określona przyczyna uchybienia ustała w dniu [...] października 2010 r. tj. w dniu doręczenia stronie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę J. S. M. na niewykonanie wyroku. Zatem wniosek o przywrócenie terminu należało wnieść najpóźniej w dniu [...] października 2010 r., co strona skarżąca uczyniła nadając korespondencję w tym zakresie w dniu [...] października 2010 r. Oznacza to, że wniosek o przywrócenie terminu wniesiony został w ustawowym terminie.

W związku z powyższym Sąd uznał, że spełnione zostały przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia skargi i w konsekwencji na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa