Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi [...] Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2017 r. Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z 23 listopada 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) [...] Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej: skarżący), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] października 2017 r. Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pismem z 10 stycznia 2018 r. Sąd, wykonując zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 5 stycznia 2018 r., wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (odpis z KRS) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie niniejsze doręczone zostało profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżącego w trybie zastępczym 29 stycznia 2018 r. (k. 18 akt sądowych).

W terminie zakreślonym do dokonania ww. czynności (do 5 lutego 2018 r.), skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

W dniu 13 lutego 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Jako podstawę wniosku podał, że pismo wzywające pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych skargi nie zostało mu doręczone. Pełnomocnik nie otrzymał nigdy ww. pisma, ani też awiza świadczącego o konieczności odbioru tego pisma z placówki pocztowej. Wskazał, iż z częstotliwością mniej więcej raz w tygodniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztowego stawia się w placówce pocztowej w celu odbioru ewentualnej korespondencji, która mogłaby nie zostać doręczona z uwagi na brak osoby upoważnionej do odbioru korespondencji w trakcie podjęcia przez listonosza próby doręczenia przesyłki. W trakcie wizyty w placówce pocztowej 5 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych, pełnomocnik od pracownika poczty otrzymał informację, że kilka dni wcześniej zwrócona została jedna z przesyłek adresowanych do niego z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jako niepojęta w terminie. Ustalił, że przesyłka dotyczyła sprawy sygn. akt VIII SA/Wa 2/18. W dniu 7 lutego 2018 r. pełnomocnik zapoznał się z aktami ww. sprawy i ustalił, że korespondencja została uznana za skutecznie doręczoną 29 stycznia 2018 r., wobec czego 5 lutego 2018 r. minął zakreślony przez Sąd termin za uzupełnienie braków formalnych skargi.

Pełnomocnik oświadczył, iż nie uzupełnił braków w terminie z przyczyn przez siebie niezawinionych. Dochował bowiem należytej staranności, a pisma nie podjął tylko dlatego, iż nie wiedział, że takowe zalega na poczcie (przy każdorazowej wizycie na poczcie pełnomocnik prosi o wydanie wszelkiej korespondencji adresowanej na adres P. [...] lok. [...], R., zarówno dla siebie, jak też dla spółki, której jest wspólnikiem oraz adresowanej na nazwisko adwokat K. S., która udzieliła jej pełnomocnictwa pocztowego). Nadto, niezwłocznie po powzięciu informacji, pełnomocnik podjął czynności mające na celu ustalenie treści niepodjętego w terminie pisma oraz czynności mające na celu uzupełnienie braków formalnych skargi. Wskazał, że zachował siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu na uzupełnienie braków formalnych. Informację o tym, że korespondencja została zwrócona, pełnomocnik powziął 5 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych, po zakończeniu pracy Sądu, wobec czego najwcześniejszym możliwym terminem na ustalenie treści pisma z Sądu był 6 lutego 2018 r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia