Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.A. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne postanawia : odrzucić skargę M.A.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2009 r. M.A. wniosła skargę na powołaną wyżej decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka pocztowa zawierająca zaskarżoną decyzję została prawidłowo doręczona skarżącej [...] kwietnia 2009 r. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi.

Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powołanej dalej jako "u.p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem [...] czerwca 2009 r. i najpóźniej w tym dniu strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę.

Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo skarżącej z [...] czerwca 2009 r. zawierające skargę zostało złożone osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu [...] czerwca 2009 r., tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1