Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ewa Pecelt po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanawia: sprostować postanowienie Referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn.. akt VIII SA/Wa 515/18 w ten sposób, że wymienione w pierwszym wersie uzasadnienia przedmiotowego postanowienia imię i nazwisko wnioskodawcy: "R. L." zastępuje prawidłowym jego imieniem i nazwiskiem tj. P. Z.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369; dalej: "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W myśl zaś art. 166 powołanej ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przedmiotem sprostowania mogą być niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, przy czym nieprawidłowości te muszą mieć charakter oczywisty. Przez pojęcie "oczywistej omyłki" należy rozumieć takie nieprawidłowości, jak błędne określenie organu, czy też błędne wskazanie nazwiska strony. Z kolei "niedokładność" polega na niezachowaniu precyzji, np. dodaniu bądź odjęciu oznaczenia, cyfry, bądź sformułowania w sytuacji, gdy prawidłowe znaczenie jest oczywiste.

Z akt sprawy wynika jednoznacznie, iż wnioskodawcą i skarżącym w niniejszej sprawie, co zostało wskazane w sentencji przedmiotowego postanowienia jest P. Z. a nie R. L.. Nieścisłość ta ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej wymagającej sprostowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 156§1 i §2 w zw. z art. 166 i art. 258 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze