Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia : odrzucić skargę kasacyjną S. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z 23 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. W. na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z [...] października 2008 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego. Skarżący był obecny na rozprawie, gdzie został poinformowany o przysługującym mu prawie i terminie do wniesienia skargi kasacyjnej oraz koniecznością sporządzenia jej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W dniu [...] kwietnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] maja 2009 r.

W dniu [...] czerwca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna S. W. od powyższego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje :

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej "u.p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Każde pismo, niezależnie od tego, jakie oznaczenie nada mu strona, winno być rozpoznane zgodnie z intencją strony zawartą w treści pisma (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1997r., III CKN 289/97, OSNC 1998/5/90).

Wobec powyższego, pismo skarżącego z dnia [...] czerwca 2009 r. zostało potraktowane jako skarga kasacyjna.

Zgodnie z art. 175 § 1 u.p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Doręczając skarżącemu wyrok z 23 kwietnia 2009 r. wraz z uzasadnieniem, Sąd ponownie pouczył go o prawie i terminie do złożenia skargi kasacyjnej, a także o tym, że skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez uprawniony podmiot.

Pomimo tego, skarżący samodzielnie sporządził skargę kasacyjną. Nie wykazał przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

Skoro pomimo stosownego pouczenia skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony podmiot to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał ją za niedopuszczalną.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 § 1 w związku z art. 178 u.p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze