Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi [...]S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]grudnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić [...]S.A. z siedzibą w [...]kwotę [...] ([...]) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z [...]stycznia 2019 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) K. K., reprezentujący [...]Spółkę Akcyjną z siedzibą w [...]w imieniu [...]S.A. z siedzibą w [...] (dalej: skarżąca), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody [...]z dnia [...]grudnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Pismem z [...]lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z [...] stycznia 2019 r., wezwał K. K. do usunięcia braków formalnych ww. skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przez sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018 poz. 1302, dalej jako: p.p.s.a.), ewentualnie podpisanie skargi zgodnie ze sposobem reprezentacji oraz złożenie aktualnego odpisu KRS wskazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej zgodnie z art. 29 p.p.s.a. - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie Sądu prawidłowo doręczono K. K. [...] lutego 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 25 akt sądowych). Stwierdzonych braków formalnych skargi nie uzupełniono.

Wobec powyższego pismem z [...] marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z [...] marca 2019 r., wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (odpisu KRS) oraz do osobistego podpisania skargi lub nadesłania odpisu skargi własnoręcznie podpisanej zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS. Ww. wezwanie Sądu prawidłowo doręczono skarżącej [...] marca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 28 akt sądowych).

Do pisma z [...] marca 2019 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżąca załączyła pełnomocnictwo substytucyjne udzielone K. K. przez W. N., zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Generalnego [...]S.A., obejmujące swym zakresem reprezentowanie skarżącej przed sądami i organami administracyjnymi wszelkich szczebli w zakresie związanym z realizacją projektu budowlanego, pełnomocnictwo ogólne udzielone W. N. przez Zarząd skarżącej oraz odpis KRS (k. 29 - 39 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 34 p.p.s.a., strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Natomiast stosownie do regulacji zawartej w art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Natomiast pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego (art. 35 § 2 zdanie 1 p.p.s.a.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda