Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka postanawia : umorzyć postępowanie sądowe na podstawie art. 161§ 1 pkt 3 p.p.s.a.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] września 2016 r. M. P. (dalej: "skarżąca") wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Wyjaśnił, iż skorzystał z trybu autokontroli wskazanego w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "p.p.s.a.") i decyzją z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] orzekł o uchyleniu decyzji własnej z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] oraz o uchyleniu decyzji wydanej z up. Wójta Gminy C. przez Kierownika GOPS w C. z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] i przyznał skarżącej świadczenie - jednorazową zapomogę w wysokości [...] zł z tytułu urodzenia w dniu [...] maja 2016 r. dziecka - A. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

W przedmiotowej sprawie po wniesieniu skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. wyeliminowało z obrotu prawnego zaskarżoną decyzję z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia [...] lipca 2016 r., jednocześnie przyznając skarżącej świadczenie - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

W związku z powyższym organ uwzględnił tym samym w całości żądanie skargi. Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w rozpatrywanej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie (poza wypadkami wskazanymi w pkt 1 i 2 powołanego artykułu) z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze