Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] września 2015 r. znak [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z 7 września 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa 953/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi T. D. (dalej: skarżąca) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z [...] września 2015 r. w przedmiocie zasiłku celowego, orzekł o oddaleniu skargi.

Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został ustanowionemu przez skarżącą pełnomocnikowi w dniu 6 października 2016 r. (k. 66 i k. 80 akt sądowych).

W dniu 31 października 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżąca złożyła pismo w sprawie. W związku z powyższym została wezwana (pismo z 7 listopada 2016 r.) do sprecyzowania, czy pismo to stanowi złożoną osobiście skargę kasacyjną, czy zostało złożone w innym celu (jakim), w terminie 7 dni pod rygorem uznania za skargę kasacyjną. Jednocześnie skarżąca została wezwana do wskazania, czy cofnęła pełnomocnictwo dla ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

W odpowiedzi na ww. wezwanie skarżąca złożyła pismo, w którym oświadczyła, iż pismo z 31 października 2016 r. nie stanowi skargi kasacyjnej oraz, że nie cofnęła pełnomocnictwa dla ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

W związku z informacją skarżącej jej pismo z 31 października 2016 r. pozostawiono w aktach sprawy bez dalszego biegu, o czym poinformowano skarżącą.

Następnie pismem z 7 grudnia 2016 r. (data wpływu do Sądu) skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym wnioskiem Sąd pismem z 9 grudnia 2016 r. wezwał skarżącą do uzupełnienia ww. wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej poprzez złożenie skargi kasacyjnej sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku. Ww. wezwanie pomimo dwukrotnego awizo (w dniach 14 i 22 grudnia 2016 r.) nie zostało pojęte przez skarżącą. Skutek doręczenia nastąpił 28 grudnia 2016 r.

W dniu 20 stycznia 2017 r. skarżąca złożyła kolejne pismo zawierające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Stosownie do postanowień art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; zwana dalej: p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednym z warunków przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2).

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88).

W niniejszej sprawie bezsprzeczną jest okoliczność, iż 7 grudnia 2016 r. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wobec jednak nieprzedłożenia skargi kasacyjnej została wezwana do uzupełnienia tego braku formalnego wniosku.

Wezwanie w tym zakresie zostało prawidłowo doręczone skarżącej 28 grudnia 2016 r. (k. 103 akt sądowych), zatem siedmiodniowy ustawowy termin do dokonania tej czynności upływał 4 stycznia 2017 r. W terminie tym skarżąca nie uzupełniła braków wniosku, zatem jej wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 87 § 4 w związku z art. 88 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze