Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. odrzucić skargę.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Fularski, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda, Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz /sprawozdawca/, Protokolant Magdalena Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2010 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/3

M. S. pismem procesowym z dnia [...[ stycznia 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z powodu rażącego przekroczenia terminów i niewydania decyzji przyznającej mu jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. W skardze tej zażądał zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. do wydania decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia akt temu organowi oraz do ukarania dyscyplinarnego urzędnika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, a także zasądzenia kosztów postępowania. Skargę tę skarżący wniósł za pośrednictwem wyżej wymienionego podmiotu, który pismem procesowym z dnia [...] lutego 2010 r. (data złożenia pisma bezpośrednio w biurze podawczym sądu) udzielił odpowiedzi na skargę i wystąpił o jej oddalenie. Uzasadnił swoje stanowisko tym, że skarżący wezwany do usunięcia braków formalnych wniosku (wskazania miejsca zameldowania matki dziecka) w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, do chwili składania pism do sądu nie uzupełnił ich, mimo że został pouczony o skutkach nieuzupełnienia braków formalnych wniosku (pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wobec tego wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 1-4a i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie skarg m. in. na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, postanowienia rozstrzygające sprawę, co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne niż określone powyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach oraz na bezczynność organów w przypadkach wyżej określonych.

Zgodnie zaś z art. 52 § 1 wyżej wymienionej ustawy skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumie się sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w myśl art. 52 § 2 p.p.s.a. Sąd jest zobowiązany do zbadania, czy skarżący wypełnił obowiązujące unormowania prawne w tym zakresie, a w szczególności, czy wniósł zażalenie do organu wyższego stopnia na bezczynność organu rozpatrującego wniosek.

Z mocy art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: "k.p.a.") bowiem na niezałatwienie sprawy w terminie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Zatem skuteczne wniesienie skargi na bezczynność organu administracji w zakresie wydania decyzji administracyjnej poprzedzone musi być wniesieniem zażalenia na bezczynność do organu bezpośrednio wyższego stopnia.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej