> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

Naczelny Sąd Administracyjny
II OSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna E. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2012 r. sygn. akt II SA/Bd 1295/11 w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Burmistrza N. z dnia [...] czerwca 2011r., nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w N. 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. stwierdza, że zarządzenie Burmistrza N. z dnia [...] czerwca 2011r. nr [...] zostało wydane z naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza N. na rzecz skarżące...


I FSK 1423/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 2285/10 w sprawie ze skargi L. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2008 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, 2) zasądza od L. N. na rzecz Dyrektora Izby Skarbo...


II GSK 1241/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Wniosek Gminy Miejskiej C. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 1270/11 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej C. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części subwencji ogólnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.


II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykładnię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GSK 741/09 wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2521/08 wydanego w sprawie ze skargi [A] Spółki z o.o. w K. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...]...


II OSK 467/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga Wojewody Dolnośląskiego o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2011r. sygn. akt II OSK 2015/11 w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Dolnośląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2011r. sygn. akt III SA/Wr 123/11 ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] grudnia 2010r., nr [...] w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Z. 1. uchyla w...


I OSK 872/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 241/10 w sprawie ze skarg S. O. i W. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.


II OSK 1018/11 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna E. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1477/10 oddalającego skargę E.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów postanawia: zawiesić postępowanie kasacyjne


I FNP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Skarga P. H. T. spółki z o.o. w W. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 105/07 w sprawie ze skargi P. H. T. spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 29 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2002 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocne...


II OZ 669/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie K. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 73/12 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi K. C., G. P. oraz M. S. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2011 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie.


I OSK 1050/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. Sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2011 r. sygn. akt II SA/Kr 1525/10 w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oddala skargę kasacyjną.


307 308 309 310 311 312 313 314 < Poprzednie 315 Następne > 316 317 318 319 320 321 322 323 324

DJUR.PL   Kontakt