> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

NSA oz. w Poznaniu
SA/Po 1489/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-06-08

Skarga Aleksandra G. na decyzję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poznaniu z dnia 16 maja 1988 r. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokal mieszkalny i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicowego w Poznaniu, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu M...


SA/Po 1246/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-05-12

Skarga Gertrudy K. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 1988 r. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w P., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Pozn...


SA/Po 1272/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-05-03

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w G. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu najmu za mieszkanie zakładowe.


SA/Po 1239/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-04-25

Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi


SA/Po 1143/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-21

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy (...).


SAB/Po 54/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-09

skargę na bezczynność Naczelnika Miasta i Gminy w D. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości.


SA/Po 957/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-02-10

oddala skargę.


SA/Po 1503/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-02-10

Skarga Emilii K. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 września 1988 r. w przedmiocie przydziału lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 2 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.


SA/Po 862/88 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1989-01-26

Nieruchomości


SA/Po 616/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-12-23

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 < Poprzednie 88 Następne > 89 90 91 92 93 94 95 96

DJUR.PL   Kontakt