> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Gl 1511/14 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-10

Sprawa ze skargi A. W. i D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w kwestii zażalenia uczestniczek postępowania E. W. i L. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 1511/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.


II SA/Gl 584/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-10

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.


IV SA/Gl 899/14 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi Z.Z. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej postanawia: przyznać adwokatowi A.K. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) w tym 55,20 zł podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z...


I SA/Gl 1367/14 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi A S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za lata 1998-2002 postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych.


I SAB/Gl 1/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi R. G. na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.


I SA/Gl 455/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi A w likwidacji w J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ulg płatniczych - umorzenia zaległości podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.


I SA/Gl 992/14 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym p o s t a n a w i a 1. odmówić skarżącej ustanowienia adwokata; 2. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.


I SA/Gl 554/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi H. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzupełnienia, sprostowania i wyjaśnienia wątpliwości co do decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w zakresie obejmującym część każdorazowej opłaty sądowej przekraczającą kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych; 2. od...


I SA/Gl 511/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.


I SA/Gl 553/15 - Postanowienie WSA w <span class="hl">Gliwicach</span> z 2015-07-09

Sprawa ze skargi H. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w zakresie obejmującym część każdorazowej opłaty sądowej przekraczającą kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych; 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt