> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
III SA/Gl 1255/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi M.KI. (K.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie strony skarżącej od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.


III SA/Gl 1154/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi D. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii przyznania pełnomocnikowi wynagrodzenia na udzieloną z urzędu pomoc prawną postanawia: przyznać adwokatowi A. S. kwotę [...] zł. (słownie: [...] złotych osiemdziesiąt groszy, w tym [...] podatku VAT) tytułem zwrotu kosztów udzielonej z urzędu, a nie opłaconej pomocy prawnej i n...


III SA/Gl 1444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii upowszechniania kultury fizycznej i sportu oddala skargę


III SA/Gl 1474/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie strony skarżącej od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.


IV SA/Gl 269/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi R. J. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata postanawia: ustanowić adwokata dla skarżącego;


III SA/Gl 1367/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie strony skarżącej od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.


III SA/Gl 521/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi A.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę


II SA/Gl 88/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi A. H. i H. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania aktu własności ziemi oddala skargę.


III SA/Gl 955/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: sprostować oczywistą omyłkę zawartą w 15 wierszu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt III SA/Gl 955/09 w ten sposób, iż w miejsce słów: '[...]' wpisać: '[...]'


III SA/Gl 1128/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi A SA z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym postanawia odrzucić skargę.


1922 1923 1924 1925 1926 < Poprzednie 1927 Następne > 1928 1929 1930 1931 1932 1933

DJUR.PL   Kontakt