> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Dyrektor Izby Skarbowej

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  I SA/Łd 1161/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek Syndyka Masy Upadłości R. M. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług za okresy marzec-sierpień 2007 roku p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.


II FZ 525/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie R.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Lu 868/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R.O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 21 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia: oddalić zażalenie.


I SA/Kr 1450/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-10

Wniosek A.R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2015 r. oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej.


I SA/Gd 1162/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-10

Sprawa ze skargi M. S. oraz W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1.odrzucić zażalenie, 2. zwrócić skarżącym kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia.


II FZ 526/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie R.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Lu 869/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R.O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 21 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia: oddalić zażalenie.


II FSK 1236/12 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna P. Sp. z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/11 w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości niedobranych i niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczeń medycznych za 2004 r. postanawia 1) podjąć postępowanie w sprawie, 2) umorzyć postępowanie kasacyjne, 3) z...


II FZ 430/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie R.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Go 657/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi R.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 8 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: oddalić zażalenie.


II FZ 534/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie S.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 114/15 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 28 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: oddalić zażalenie.


II FZ 513/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie M.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 789/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym oraz przywrócenia terminu w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: oddalić zażalenie.


II FSK 1019/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w K. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 1019/13 oddalającego skargę kasacyjną K. Sp. z o.o. w B od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 912/12 w sprawie ze skargi K. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. postanawia:...1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt