> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Dyrektor Izby Skarbowej
I SA/Łd 324/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek G. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sprawy ze skargi G. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.


I SA/Łd 776/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek W. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.


I SA/Łd 724/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Sprawa ze skargi G. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2006 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.


I SA/Łd 631/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-07

Sprawa ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz A. Z. kwotę 5100 (pięć tysięcy sto) złotych tytułem zwrotu koszt...


I SA/Łd 633/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Sprawa ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2005 r. postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz T. G. kwotę 507 (pięćset siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


I SA/Łd 723/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Sprawa ze skargi G. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń i marzec 2005 r. oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty oraz od kwietnia do grudnia 2005 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.


II FZ 736/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Zażalenie O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 275/12 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. postanawia oddalić zażalenie.


I SA/Lu 520/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi M. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu w całości nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.


II FSK 1817/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Skarga kasacyjna J. D. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1133/12 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi J. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 18 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.


II FZ 737/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Zażalenie O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 276/12 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r. postanawia oddalić zażalenie.


337 338 339 340 341 342 343 344 < Poprzednie 345 Następne > 346 347 348 349 350 351 352 353 354

DJUR.PL   Kontakt