> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Gl 1235/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi A.M. i W. M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w kwestii wniosku uczestnika postępowania - P. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy


II SA/Lu 414/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Wniosek T. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n a w i a I. przyznać T. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata o ustanowienie którego wystąpić do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.; II. umorzyć postępowanie o przyzn...


II SA/Po 157/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2014r. Nr [...] w przedmiocie przedłożenia ekspertyzy technicznej oddala skargę


II SA/Po 195/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J. D. i S. D. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2015r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę


II SA/Sz 1313/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności oddala skargę.


II SA/Łd 36/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J. Z. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania stawu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak [...]; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokat J. N.-K. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy uli...


II SAB/Łd 39/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-06

Sprawa ze skargi S. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 1. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2014 roku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlane...


II SA/Łd 853/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Sprawa ze skargi T. W. i A. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. LS


II SA/Kr 1/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J.M. i M.M. na decyzję Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 6 listopada 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.


II SA/Kr 384/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M.R. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 31 października 2012 r., znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia skargę oddala.1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt