> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  IV SA/Po 134/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Z. S., M. M. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego oddala skargę


II SA/Gl 90/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M. L. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.


II SA/Kr 1/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J.M. i M.M. na decyzję Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 6 listopada 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.


II SA/Sz 1313/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności oddala skargę.


II OZ 373/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie K.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 910/14 odrzucające wniosek K.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K.W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.


II SA/Lu 217/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M. P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] 2015 r., znak: [...], w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a oddalić wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego.


II SAB/Wr 19/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J. I. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie stanu technicznego zbiornika na ścieki postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić skarżącemu J. I. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.


II SA/Gd 509/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddala skargę.


II SA/Gd 11/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi R. R. i A. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddala skargę.


II SA/Gd 13/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi E. S. - K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt