> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego
II SA/Kr 946/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

Wniosek J.S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J.S. na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 18 kwietnia 2012 r. Nr: [....] znak: [....] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia p o s t a n a w i a I) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; II) ustanowić dla skarżącego radcę prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.


II SA/Gl 508/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi L. T. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.


VII SA/Wa 390/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi J. K. na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [....] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala


II SAB/Go 29/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02

Sprawa ze skargi B.K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania oddala skargę.


II SAB/Sz 32/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi A. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpoznania wniosku skarżące A.S .z dnia [...]r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z aktami administracyjnymi.


VII SAB/Wa 75/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi K. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. w przedmiocie : przewlekłości postępowania postanawia : odrzucić skargę.


VII SA/Wa 332/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi S. C. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...] w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązków postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. w ten sposób, że: - na stronie trzeciej uzasadnienia wyroku w miejsce słów: 'S. C.' w wersie 21 wpisać słowa: 'S.C.'; - na stronie czwartej uzasadnienia wyroku w miejsce słów: 'S. C.' w we...


VII SA/Wa 439/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi B. B. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2012 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: nie dopuścić do udziału w sprawie Stowarzyszenia Zwykłego 'Inicjatywa Społeczna - Prawo Każdego Dnia' w B. na podst. art. 33 § 2 ppsa.


VII SA/Wa 794/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi D.W., M.W., M.W. i J.W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2009 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić zażalenie D.W. i M.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r.


VII SAB/Wa 73/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi K. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. w przedmiocie : bezczynności organu postanawia : odrzucić skargę.


76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 < Poprzednie 86 Następne > 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

DJUR.PL   Kontakt