> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego
II OZ 647/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie M. E. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Po 20/05 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ze skargi M. E. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania postanawia: oddalić zażalenie


II SAB/Bd 49/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Zażalenie K. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ze skargi K. M., A. B. i J. B. na bezczynność [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie zastosowania się do wytycznych organu wyższej instancji postanawia odrzucić zażalenie.


II SA/Gd 308/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 marca 2012 r., nr [...], 2. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 69...


II OSK 820/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. akt VII SA/Wa 1956/09 w sprawie ze skarg T. D. i M. Z. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt. 1-2 oraz oddala skargi T. D. i M. Z., 2. oddala skargę kasacyjną co do punktu 3, 3. zasądza solidarnie od T. D. i M. Z. na...


II SAB/Bd 49/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Skarga K. M., A. B. i J. B. na bezczynność [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie zastosowania się do wytycznych organu wyższej instancji postanawia odrzucić skargę.


VII SA/Wa 516/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi E. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia skargę oddala


VII SA/Wa 1635/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi B. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2012 r., znak: [...] w przedmiocie: uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji w przedmiocie rozbiórki postanawia: 1. odmówić wstrzymania wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2012 r., znak: [...], 2. wstrzymać wykonanie decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2010 r., znak: [...].


VII SA/Wa 1549/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi L. K. i A. K. postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie: nałożenia opłaty legalizacyjnej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącym L. K. i A. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od wniesionej skargi.


VII SA/Wa 1042/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi K. S., S. T., H. T. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie: umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę K. S., S. T., H. T.


VII SA/Wa 896/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi P. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2010 r. znak: [...] w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi A. B.-K., kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towarów i usług tj. kwotę 27, 60 (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych, łącznie kwotę 147, 60 zł (sto czterdzieści siedem...


79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 < Poprzednie 89 Następne > 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DJUR.PL   Kontakt