> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Minister Obrony Narodowej
II SA/Wa 804/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Wniosek A.K. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jacka Fronczyka od udziału w sprawie ze skargi A.K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 26/06 postanawia oddalić wniosek


II SA/Wa 1838/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Wniosek M. S. z dnia 17 września 2012 r. o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości równowartości kosztów nauki w zakresie zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia i innych nieodpłatnych świadczeń pieniężnych i rzeczowych p o s t a n a w i a: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji-


VII SAB/Wa 123/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi P. P. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej postanawia: 1. skargę odrzucić, 2. nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacenie P. P. kwoty 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.


II SA/Wa 2794/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Wniosek K. H. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 2794/11 w sprawie ze skargi K. H. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej p o s t a n a w i a: odmówić dokonania wykładni wyroku.


II SA/Wa 1549/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi A. R. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pieniężnego przez okres jednego roku z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.


II SA/Wa 1755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi E. F. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia - odrzucić skargę.


II SA/Wa 1559/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

Wniosek W.D. z dnia 10 października 2012 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W.D. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowić w niniejszej sprawie dla W.D. radcę prawnego w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyzn...


II SA/Wa 1583/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi K. C. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia - umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie -


II SAB/Wa 183/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

Wniosek J.D. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Ewy Kwiecińskiej, Andrzeja Kołodzieja i Janusza Walawskiego od udziału w sprawie ze skargi J.D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Obrony Narodowej w sprawie pisma z dnia [...] lutego 1991 r. postanawia -oddalić wniosek-


II SA/Wa 259/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Sprawa ze skargi E. F. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w rozstrzygnięciu Sądu z dnia 5 października 2012 r. w ten sposób, że w miejsce oznaczenia orzeczenia 'Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej' wpisać 'Postanowienie'.


1 Następne > 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DJUR.PL   Kontakt