> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Minister Obrony Narodowej

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Wa 421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Sprawa ze skargi R.M. na pismo Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym postanawia - odrzucić skargę -


II SAB/Wa 703/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi [...] Zakładów [...] S.A. z siedzibą w G. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 15 grudnia 2014 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe. 2. zwrócić skarżącemu [...] Zakładom [...] S.A. z siedzibą w G. uiszczony wpis w kwocie 200 (dwieście) złotych.


II SA/Wa 259/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi K. Z. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę -


II SA/Wa 1750/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek z tytułu rozliczenia zagranicznej podróży służbowej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla decyzję organu pierwszej instancji, 2. zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.


II SA/Wa 812/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi J. K. na postanowienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.


II SA/Wa 1603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi A. M. na decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej - oddala skargę -


II GSK 648/14 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna A. K. J. w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1602/13 w sprawie ze skargi A. K. J. w G. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu państwa 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; ...


II SA/Wa 104/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi P. P. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia i innych świadczeń w związku ze zwolnieniem ze służby kandydackiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej [...] w [...] z dnia [...] października 2014 r., 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.


II SA/Wa 1864/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi A. N. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości.


V SA/Wa 935/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi T.Ł. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych postanawia odrzucić skargę1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt