> Index  > Orzeczenia wg rodzajów rozpatrywanych spraw  > 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa

Orzeczenia o symbolu:

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Gl 584/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-10

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.


III SA/Łd 245/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Sprawa ze skargi M. P.-P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.


III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek radcy prawnego A.G. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty postanawia przyznać radcy prawnemu A.G., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł, przy al. A. 55, lok. 2, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieo...


III SA/Łd 502/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Sprawa ze skargi T. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i ustalenia opłaty rocznej za ich umieszczenie p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. a.ł.


II SAB/Go 34/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-08

Sprawa ze skargi Województwa - Zarządu Dróg Wojewódzkich na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.


II SA/Ol 390/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-02

Wniosek P. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. S. '[...]' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w '[...]' z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia odmówić zwolnienia wnioskodawcy od kosztów sądowych.


III SA/Wr 345/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-26

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji II instancji w części dotyczącej umorzenia postępowania I instancji w całości postanawia: odrzucić skargę.


II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

Skargi kasacyjne: 1. M.G., B.J., H.W., R.S., 'A' Spółki z o.o. w W., M.B., M.Z., 2. K.A., E.W., M.K., 3. PPHU A. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 19 lipca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2277/12 w sprawie ze skargi B.J., K.A., M.Z., H B-G., M.G., E.W., R.S., M.K., PPHU A. Spółki z o.o. z siedzibą w W., H.W., S.P., W.P., A. Spółki z o.o. z siedzibą w W., M.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedm...


II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

Skargi kasacyjne: 1. D.K., H.W., M.B., B.H., 2. A.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 19 lipca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2276/12 w sprawie ze skargi D.K., B.H., H.W., A.M., M.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargi kasacyjne.


II SA/Sz 522/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi R. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić skarżącemu kwotę [...] złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt