> Index  > Grupy rodzajów spraw  > Grupa 603

Orzeczenia o symbolu:

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
II SAB/Rz 45/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi J. P. i M. P. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego - postanawia - I. odrzucić skargę, II. zwrócić skarżącym J. P. i M. P. solidarnie kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.


II SA/Gl 1270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.


III SA/Łd 869/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-14

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Ł. grzywny za niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z dnia 24 maja 2002 roku sygn. akt II SA/Łd 515/00 p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. D.T.


III SA/Łd 911/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-14

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Ł. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 roku sygn. akt III SA/Łd 623/10 p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. D.T.


VI SA/Wa 1235/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi M. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżących M. M. i W. M. kwotę 200 (dwustu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


II SA/Gl 51/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-13

Sprawa ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zajęcia pasa drogowego na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej - adwokata B. J. o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu postanawia: przyznać pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 147,6 (sto czterdzieści siedem zł, sześćdziesiąt groszy) - w tym podatek VAT w wysokości 27...


VI SA/Wa 2115/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2115/11 wydanego w sprawie ze skargi U. M. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia.


VI SA/Wa 2345/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2345/11 wydanego w sprawie ze skargi U. M. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia.


VI SA/Wa 666/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Wniosek A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia p o s t a n a w i a 1. zwolnić A. S. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla A. S. adwokata z urzędu.


III SA/Po 1141/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi PW na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia postanawia : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji


1 Następne > 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DJUR.PL   Kontakt