Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 26/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 156/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Łd 603/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Łd 603/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi z 24 czerwca 2016 roku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Łd 603/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi z 24 czerwca 2016 roku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II FSK 863/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy uchylenia w całości ostatecznej decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997r. oraz odsetek za zwłokę od niewpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

I FSK 1894/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi G. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 429/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji odrzucić skargę kasacyjną.

II FSK 531/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Gliwicach.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100