Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 397/00 - Wyrok NSA z 2000-04-18

Skarga Gminy (...) na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy o utworzeniu środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych gminy i na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA 1210/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

Uchwała rady gminy, ustalająca na podstawie art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/, stawkę podatku o wysokości 'O' zł od 1 m2 powierzchni budynku, jest wydana z naruszeniem tego przepisu.

SA/Rz 433/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały Rady Miejskiej J. z 30 grudnia 1997 r. (...)

III SA 3132/01 - Wyrok NSA z 2002-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy o wzniesieniu pomnika i udzieleniu dotacji na jego budowę

I SA/Ka 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-14

skargę w przedmiocie zmian w budżecie Miasta T. na 1997 rok.

III SA 254/96 - Wyrok NSA z 1996-05-24

Pozaetatowi członkowie kolegium odwoławczego, powołani do jego składu przez sejmik samorządowy, są osobami wykonującymi czynności społeczne i obywatelskie w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./.~Do takich osób mają zastosowanie postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 17 tej ustawy.

FSK 485/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Dz. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I SA/Kr 599/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-10-02

Wydanie przez zarząd gminy lub miasta lub uprawnione przez te organy podmioty postanowienia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o finansowaniu gmin /Dz.U. nr 129 poz. 600 ze zm./ wyrażającego zgodę na umorzenie określonemu podatnikowi zaległości podatkowej nie obliguje urzędu skarbowego do umorzenia tego podatku w granicach określonych w tym postanowieniu. Postanowienie to jest tylko jedną z niezbędnych przesłanek do umorzenia zaległości podatkowej. Urząd skarbowy nie mo...

I SA/Wr 627/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-06-26

uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze, poza częścią odnoszącą się do sformułowania par. 5 uchwały rady gminy.

SA/Po 3239/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-20

Ustalenie opłat partycypacyjnych uchwałą rady gminy związanych z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego bez zezwolenia stanowi wprowadzenie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy bez delegacji ustawowej /art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   37