Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 305/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Kielce

II SA/Ol 398/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dywity w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 775/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Ol 474/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 2, ust. 6, § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz § 7 zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 258/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

II SA/Ol 8/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Bk 476/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka

I OSK 3607/18 - Wyrok NSA z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pisma w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 523/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milówka w przedmiocie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu stwierdza nieważność § 1 ust.1 oraz § 2 i 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 393/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   12