Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1408/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. (...) przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. -

SA/Sz 1124/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-16

Skarga Jadwigi S. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Sz 2573/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe

SA/Sz 833/03 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie określenia wysokości straty z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionej w 1999 r.

SA/Sz 1622/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sz. w przedmiocie ewidencji działalności gospodarczej

SA/Sz 1111/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-07

skargę Cukrowni (...) S.A. w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie opłaty sankcyjnej.

SA/Sz 370/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług

SA/Sz 1870/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-29

Żaden przepis rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg i zwolnień i trybu płatności tego podatku /Dz.U. nr 38 poz. 165/ nie wyłącza działalności polegającej na wynajmie 'rzeczy' - stoisk handlowych w domu towarowym, która to działalność stanowi źródło przychodów prowadzącego tak...

SA/Sz 634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, o ile nie następuje w ramach prowadzonej działalności /obrót nieruchomościami/ stanowi odrębne źródło przychodów /art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Dochodów z tego źródła nie łączy się z dochodami z innych źródeł /art. 28 ust. 1 cyt. ustawy/.~Dochody te podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 cyt. ...

SA/Sz 147/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-08

Ocena tego, czy zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz jej udziałowców, będących zarazem członkami jej zarządu, są wydatkami na rzecz osób będących jej pracownikami w rozumieniu przepisów odrębnych, jest działaniem, które mieści się w kompetencji organów podatkowych.
1   < Poprzednie   2   Następne >   4