Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wr 1415/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z 27 kwietnia 2001 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do arboretum

SA/Wr 677/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-03

Przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym nie wykluczają uprawnienia rady gminy ani zarządu gminy, ani wójta lub burmistrza do oddziaływania na treść zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym także na ustalane w tych umowach ceny, opłaty i czynsze, jeżeli w ustawie nie zostało to zastrzeżone do wyłącznej kompetencji jednego z tych podmiotów.

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/63/91 Rady Miejskiej w Z. w sprawie opłat za korzystanie z usług w placówkach oświatowo

SA/Sz 1028/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-22

Postanowienia uchwały rady gminy, zakazujące handlu ulicznego i bazarowego na prywatnych posesjach i w innych miejscach /poza zlokalizowanym przez gminę targowiskiem/ uznać należy za wkraczające w zakres uregulowany ustawowo, a tym samym sprzeczne z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.

SA/Wr 261/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

Okoliczność, że nie została wydana przewidziana w art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm./ decyzja, stwierdzająca nabycie przez gminę własności mienia, obejmującego urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne miasta, nie stwarza przeszkody do ustalania przez radę gminy opłat za wodę i odprowadzone ścieki w trybie par. 11 ust. 1 rozporządze...

SA/Wr 7/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-13

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie ustalenia opłat administracyjnych i określenia ich wysokości za czynności urzędowe wykonywane przez urząd gminy i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie zaskarżonych postanowień, natomiast w pozostałej części umorzył postępowanie.

I SA 1681/92 - Wyrok NSA z 1993-10-08

skargę Rady Dzielnicy-Gminy w W. na orzeczenie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

I SA 1205/91 - Wyrok NSA z 1991-12-06

Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ nie stanowi podstawy do ustalania przez radę gminy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.~Opłaty za miejsce na cmentarzach mają prawo pobierać Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lub inne jednostki sprawujące zarząd cmentarzem.~Jeżeli natomiast na danym terenie nie ma jednostek, które sprawują zarząd cmentarzami komunalnymi, to zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie teryto...

SA/Kr 1926/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-11-27

Skarga Wojewody R-kiego na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie organizacji i funkcjonowania targowisk i na zasadzie art. 207 par. 3 w związku z art. 216a Kpa stwierdził nieważność par. 5 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

SA/Gd 1369/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-01-30

skargę Rady Miejskiej w T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T-kiego w sprawie ustalenia opłat przy zamianie lokali mieszkalnych.
1   < Poprzednie   2   Następne >   3