Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 904/16 - Wyrok NSA z 2016-09-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi L.G. i P.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę O. w przedmiocie załatwienia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

IV SAB/Po 142/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

I OPP 93/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Skarga J. K., A. K. i K. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2989/15 ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Po 78/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Wr 2/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń, na podstawie których potwierdzono prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 41/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-23

Sprawa ze skargi B. sp. zo.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   < Poprzednie   2