Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 422/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Ł. nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-25

Wniosek R.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S., E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

II SA/Wr 585/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 165/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 29/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie, że odmowa zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa jest nieuzasadniona

II SA/Wr 83/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wr 449/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona

II SA/Wr 636/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 407/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu udziału w kosztach budowy

II SA/Wr 789/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi R. S., D. T., C. I., T. S., E. W., A. S. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania wymienionych w skardze operatów szacunkowych i dowodów przedstawionych przez skarżących do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych
1   < Poprzednie   2   Następne >   3