Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 283/95 - Wyrok NSA z 1995-05-26

Jednym z warunków uzyskania dotacji dla usług transportowych pasażerskich jest świadczenie tych usług w międzymiastowej krajowej komunikacji autobusowej.~Przez 'komunikację międzymiastową' dla potrzeb tej dotacji - i stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ - należy rozumieć komunikację między jednostkami podziału administracyjnego kraju mającymi status miasta.

III SA 8318/98 - Wyrok NSA z 1999-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Lu 389/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

Skarżące przedsiębiorstwo było koncesjonowanym przewoźnikiem drogowym oraz posiadało dowody stwierdzające wykonanie usług przewozu międzynarodowego. Spełniało więc zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe warunki niezbędne, w świetle powołanych przepisów rozporządzenia w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175 ze zm./, dla uznania wykonanych usług za objęte stawką '0' VAT.~Okoliczność, że usługi wykonywane ...

II FSK 2518/10 - Wyrok NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 r.

I SA/Rz 273/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-18

skarg M. G. na decyzje SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2001 do 2004

I SA/Kr 770/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-30

1. Uprawnienie do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wynikające z koncesji jest niezbywalne.~2. Skoro skarżąca spółka nie była uprawnionym przewoźnikiem drogowym, to nie miały do niej zastosowania przepisy szczególne, lecz ogólne. Oznacza to, że usługi międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na odcinku krajowym podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 procent, a na odcinku zagranicznym - według stawki '0' procent.

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także - eksport usług, tj. świadczenie przez podatnika usług poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej /art. 4 pkt 6 tej ustawy/, przy czym stawka podatku w eksporcie usług wynosi '0' procent, pod warunkiem prowadzenia prze...

I FSK 136/05 - Wyrok NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2002 rok

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

Status uprawnionego przewoźnika drogowego uzyskuje osoba, która zawarła umowę przewozu międzynarodowego wykonywanego samochodem, na który otrzymała koncesję uprawniającą do świadczenia usług.~Samo posiadanie dokumentów wymienionych w par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/, stanowiących dowód świadczenia usług, o których mowa w par. 2 tego rozporządzenia, nie jest wys...

I SA/Łd 888-891/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-11

Skarga spółki z o.o. 'P.' w P.T. na decyzje Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od czerwca do września 1998 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone decyzje, (...).
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5