Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok

II FPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga S. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 129/11 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

I FSK 588/14 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku przewidywanych kwot zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług

I FSK 1058/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

II FPP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 697/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga K. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 317/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 r.

I SAB/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego

II FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 22 lipca 1999...

II FPP 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2200/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

III SAB/Gl 5/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi 'A' sp. j. M. S., A. K. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   54