Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej

II SA/Ol 285/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

I OSK 448/06 - Wyrok NSA z 2006-06-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Lubańskiego w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administr...

IV SA/Wr 671/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania

II SA/Go 878/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I. orzeka o niezgodności z prawem § 3, § 8 i § 10 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I wyroku.

II SA/Bd 894/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy B. w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

IV SA/Gl 199/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

IV SA/Gl 888/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie statutu Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w J.
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   12