Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 3332/17 - Wyrok NSA z 2018-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 253/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Wr 372/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej dokonanej przez W.K.

II SA/Wr 401/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie samowoli budowlanej dokonanej w L. w budynkach przy ul. [...]

VII SA/Wa 426/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 673/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta O. w przedmiocie przedłożenia ekspertyzy technicznej

II SA/Ke 466/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-10-29

skarg C.B. i J.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 609/17 w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   47