Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FPP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Skarga I. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 318/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 roku

I FPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Skarga I. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 319/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 1998 roku

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

I FPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie o sygn. akt I FSK 1892/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

II FPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Skarga A.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 403/10 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

II FPP 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 17/01 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu

II FPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 7/98 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w rozpatrzeniu odwołań od decyzji Wójta Gminy W P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 1996 r., za II półrocze 1996 r. i za 1997 r.

II FPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 629/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowym od osób fizycznych

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Rz 289/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   54