Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 1505/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-05-28

skargę w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1995.

SA/Po 3428/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-21

Brak jest podstaw prawnych do późniejszego korygowania wymiaru opłaty skarbowej w sytuacji, gdy z woli strony stosunek najmu ustał wcześniej niż przyjęto w umowie, bądź gdy umowa zawarta na czas nieoznaczony - uległa rozwiązaniu po upływie krótszego, niż przyjęty do obliczenia podstawy tejże opłaty.

SA/Po 1072/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-15

skargę w części dotyczącej ustalenia zobowiązania podatkowego od umowy, stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w części ustalającej wysokość opłaty skarbowej.

II SA/Po 301/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-10-27

Sprawa ze skargi Barbary B. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z 14.01.1998 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej uprawnień do mieszkania - oddala skargę.

I SA/Po 642/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-06-04

Sprawa ze skargi Arletty i Jarosława małżonków Z. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 4 marca 1996 r. (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 21 listopada 1995 r. (...); (...).

II SA/Po 336/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-29

Sprawa ze skargi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. 29 grudnia 1999 r. (...) opłaty adiacenckiej - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

I SA/Po 2714/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-28

Sprawa ze skargi Spółdzielni Inwalidów 'Powstaniec' w K. na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 5 października 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Urzędu Skarbowego w W. z dnia 8 lipca 1998 r. (...); (...).

I SA/Po 1605/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-07-14

Sprawa ze skargi Adama K. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie z dnia 12 września 1997 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; (...).

SA/Po 1435/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-12-30

Skarga Zarządu Dróg i Mostów w P. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 września 1987 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

1   -10   -5   -2   < Poprzednie   88   Następne >   +2   +5   96