Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

V SA/Wa 2397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi M. T. na rozporządzenie nr [...] Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie włączenia zbiornika wodnego do obwodu rybackiego na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;