Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia w całości należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 285/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 1387/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego;

I OPP 26/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego sygn. akt IV SA/Wr 82/13