Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia w całości należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych