Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 349/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy na skutek sprzeciwu adwokata P. B. od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 349/10 w sprawie przyznania adwokatowi wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 180 zł netto powiększonej o należny podatek VAT

SA/Kr 2649/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-02-16

Skarga Andrzeja K. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w K.

II SA 87/91 - Wyrok NSA z 1991-02-15

Skarga Tomasza G. na decyzję Wojewody C-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.