Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1711/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

VI SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania odpisów dokumentów

I OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej

I OSK 508/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1148/13 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2733/13 - Wyrok NSA z 2015-08-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 2687/13 - Wyrok NSA z 2015-08-13

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz A. S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa

I OSK 2737/13 - Wyrok NSA z 2015-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1922/13 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1293/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2