Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SAB/Wa 37/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi A. D., C. D., G. J. S., F. W. K., W. S., M. A. Ż., M. W. S., C. M. A.-A., V. A.-C. i K. M. N.-K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 7/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 289/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 715/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykupu nieruchomości

II SA/Go 958/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 339/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości Skarbu Państwa

I SA/Wa 910/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 597/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności nieruchomości

I OSK 178/15 - Wyrok NSA z 2015-07-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej