Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

SA/Rz 1854/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz z wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi i wniosku o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku:~1/ odrzuca wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi,~2/ odrzuca skargę.

SA/Rz 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-15

Skarga Marii i Jerzego W. i uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w (...).

SA/Rz 2041/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-19

Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie zawarł /do lutego 1996 r./ obowiązku umieszczania na fakturach daty ich otrzymania. Oznacza to, że przepisy dopuszczają możliwość dowodzenia okoliczności otrzymania faktury wszelkimi środkami dowodowymi.

SA/Rz 118/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-12-06

Skierowanie decyzji do rodzica zastępczego, który w świetle przepisów art. 98 par. 1, art. 101 par. 1 i art. 112[1] ustawy w sprawie oraz dotknięte jest wadą wskazaną w art. 247 par. 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137...

SA/Rz 1438/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-08

1. W toku postępowania dotyczącego ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązanie podatkowe - a więc i odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki - przedmiotem ustaleń i rozstrzygnięcia jest istnienie przesłanek podmiotowych odpowiedzialności danej osoby /to jest czy konkretny podmiot odpowiada i w jakim zakresie za zobowiązania innego podmiotu/, nie istnieją natomiast podstawy-przesłanki do ustalania określania w tymże postępowaniu samego zobowiązania podatkowego, to jest p...

SA/Rz 1678/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-02-17

1. Dopuszczalne jest badanie i ocena przez organy podatkowe charakteru umowy i rzeczywistego zamiaru stron - czy celem umowy jest leasing operacyjny czy finansowy i czy zawarcie tej umowy w istocie nie było obejściem prawa podatkowego. Badanie to winno odpowiadać, czy:~1/ faktycznie ma miejsce umowa tego typu, czy też pod nią ukryta jest umowa innego rodzaju,~2/ czy wysokość czynszu płaconego przez leasingobiorcę jest ekonomicznie uzasadniona,~3/ jakie są losy rzeczy oddanej uprzednio w leasing ...
1   Następne >   3