Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 92/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

OZ 1051/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I S.A./Wa 292/04 w przedmiocie odrzucenia skargi na pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 4 grudnia 2003 r. Nr [...] w spr...

II SA/Ke 692/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 245/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej

II OSK 735/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie prowadzenia apteki

II OSK 732/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie prowadzenia apteki

II SA/Ke 291/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Inspektora w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Rz 1125/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 1411/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Głównego Inspektora Sanitarnego w piśmie w przedmiocie uznania, że produkt nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
1   Następne >   +2   +5   +10   100