Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2384/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 195/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Po 61/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

IV SA/Wa 1345/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców. w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy.

IV SA/Wa 2284/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 494/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydania karty pobytu

IV SA/Wa 2597/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SA/Wa 320/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wa 2143/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi R. N. w przedmiocie wymierzenia Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywny za niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1151/10

IV SA/Wa 2191/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2