Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 577/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi E. P. i R. P. na niewykonanie przez Ministra Budownictwa wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1714/05 i o wymierzenie grzywny 1.wymierza Ministrowi Budownictwa grzywnę w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, 2.nakazuje Ministrowi Budownictwa uiścić na rzecz Skarbu Państwa - WSA w Warszawie kwotę 200,00 (dwieście) złotych opłaty sądowej, od ponoszenia której byli zwolnieni sk...

IV SA/Wa 1910/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie wykonania wyroku sądu

II SA/Ke 530/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność wymierza Burmistrzowi Miasta grzywnę w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za niewykonanie wyroku WSA z dnia [...], sygn. akt [...], zobowiązującego Burmistrza Miasta do podjęcia czynności prowadzących do bezpośredniego wykonania obowiązku nałożonego na zobowiązanego ostateczną decyzją z dnia [...] nr [...] w terminie jednego miesiąca od daty doręczen...

II SA/Lu 485/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 34/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wr 249/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-12

Sprawa ze skargi S. i J. P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w L. wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt I SA/ Wr 199/01

II SA/Bd 329/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-22

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia A o wymierzenie [...] Inspektorowi Pracy grzywny z powodu bezczynności po wyroku sądu wymierza [...] Inspektorowi Pracy grzywnę w wysokości 200 zł (dwustu złotych).

II SAB/Bk 34/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. S. D. w Ch. w przedmiocie ukarania grzywną