Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 7/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Po 140/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 737/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika [...] z [...] października 1975 r. nr [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SAB/Po 142/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SAB/Łd 32/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania decyzji rozstrzygającej wniosek skarżącej w przedmiocie uznania za repatrianta w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądu wraz z aktami administracyjnymi;

II SAB/Rz 24/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wgląd do akt

II SAB/Łd 157/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności części nieruchomości

II SAB/Kr 83/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wyłączenia organu

II SAB/Łd 154/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Łd 127/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odszkodowania za gospodarstwo rolne przejęte na własność Skarbu Państwa za świadczenie emerytalne