Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 54/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania pieniężnego

IV SAB/Wa 132/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Po 131/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta

II SAB/Po 170/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Łd 198/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

II SAB/Wr 59/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Gd 45/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w zakresie bezczynności, 3. zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz skarżących M. G. i K. G. kwotę 100 zł (słownie złotych: sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Gl 21/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych

II SAB/Wr 51/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa

II SAB/Gl 18/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2