Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Lu 627/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-16

Skarga Heleny P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy w 1993 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

SA 681/81 - Wyrok NSA z 1981-04-23

Skarga Kazimierza i Heleny małżonków O. na decyzję Wojewody Łomżyńskiego w przedmiocie przekazania do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Łomżyńskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżących.

SA 791/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Bogusławy D. na decyzję dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania kosztów przeniesienia i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od tegoż Instytutu kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

SA 716/81 - Wyrok NSA z 1981-05-14

Skarga Mieczysława R. na decyzję Wojewody Ostrołęckiego w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego za 1979 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 2 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta O. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Ostrołęckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

IV SA 215/90 - Wyrok NSA z 1990-05-14

Skarga Macieja S. na decyzję Architekta Miasta W. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA 820/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

Skarga Cyryla B. na decyzję Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy obniżenia cła od samochodu osobowego sprowadzonego do kraju i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził zwrot kosztów postępowania od Głównego Urzędu Ceł na rzecz skarżącego.

III SA 820/91 - Wyrok NSA z 1992-09-30

Skarga Zarządu Głównego Towarzystwa P.Ż. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Gd 609/92 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1992-05-28

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców w G. na uchwałę Zarządu Miasta G. w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości.

SA/Wr 228/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-27

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Gminy Ś.K. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.
1   Następne >   +2   +5   9