Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 173/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

oddala wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

Skarga Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie adaptacji poddasza i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Dzielnicy w W., a także

III SA 2276/92 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Nieważna - jako wydana z naruszeniem przepisów o właściwości organów kontroli skarbowej - jest decyzja wydana przez Ministra Finansów na skutek odwołania wniesionego przez stronę, utrzymująca w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej odmawiającą wznowienia postępowania zakończonego wydaniem wyniku kontroli, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442/.~Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest w takiej sytuacji Generalny ...

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Obowiązkiem organu administracyjnego jest dokonanie oceny każdego dowodu, w tym także dowodu z opinii biegłego. Oznacza to konieczność prześledzenia toku rozumowania autora, wyjaśnienia stwierdzeń niejasnych i sprawdzenia czy końcowy wniosek pozostaje w logicznym związku z poprzedzającą go treścią. W praktyce orzeczniczej organów administracyjnych utarła się zasada bezkrytycznego przyjmowania konkluzji biegłego. W rezultacie to nie organ administracyjny lecz biegły rozstrzyga sprawę, a jego opin...

II SAB 22/93 - Wyrok NSA z 1993-02-25

Skarga Piotra O. na niewydanie decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w (...) w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w P. o zwolnieniu ze służby i na podstawie art. 216 par. 4 Kpa zobowiązał Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w (...) do wydania decyzji rozstrzygającej odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji.

III SA 401/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Jeżeli osoba fizyczna zgłosiła obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od zawartej umowy sprzedaży akcji, obliczyła ją i uiściła w Urzędzie Skarbowym to błędny jest pogląd Izby Skarbowej, że wymiaru opłaty dokonano w prawnej formie decyzji. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ w związku z art. 5 ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek ten powstaje z mocy prawa z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.~Skor...

V SA 2098/92 - Wyrok NSA z 1993-03-15

Zastosowanie do podstawy wymiaru cła stawek określonych w taryfie celnej, ale z pominięciem konsekwencji związanych z brakiem 'klauzuli najwyższego uprzywilejowania', stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.
1   Następne >   +2   +5   +10   16