Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Wr 383/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie naliczenia opłaty dodatkowej

II GSK 1621/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 1216/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Po 861/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-21

skarg: - H.J., J.J. na postanowienia SKO w Lesznie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażaleń

II SA/Rz 960/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kruszywa

II SA/Ol 605/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu 1/ uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji; 2/ zasądza od SKO na rzecz skarżącego Stowarzyszenia A kwotę 100 złotych (słownie: sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

II SA/Bk 393/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II SA/Rz 56/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Po 284/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

skarg H. P., S. P., K. S., B. M., S. M., S. J., R. A. oraz B. D. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego pozytywnie decyzję o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego

II GSK 1125/13 - Wyrok NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji
1   Następne >   2